гурван тээрэмдүүлэгч эмийн үйлдвэрүүд лабораторийн ашигласан