хатуу эрдэс чулуулгийн олборлолтын татварын нөлөөлөл