менежер санхүүгийн бүртгэл тооцооны нүүрсний уурхай