аммиакийн хөргөлтийн аюулгүй байдлын хяналтын хуудас