нээлттэй олборлолт нь эдгээр төхөөрөмжүүдийг ашигладаг