карьерийн салбарын байгаль орчин эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө