нүүрсний бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжийн тоног төхөөрөмж нь баркатын инженер юм