материаллаг шинжлэх ухаан ба металлургийн объектын бодит байдал