бүс нутгийн асуудлаар чулууг хэрхэн яаж олборлох вэ