төмрийн үнэ төлбөргүй ажиллах хамгийн тохиромжтой газар