үйлдвэрлэлийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг татаж авах