бөмбөг үйлдвэрлэх болон үр ашгийг дээшлүүлэх хүчин зүйлс