бисквичий үйлдвэрлэлийн техник эдийн засгийн үндэслэл