нэгдсэн улсын нэгдсэн мужид бүрэн гүйцэд чулуулаг бутлах систем