хог хаягдлын менежментийн хаягдал болон хаягдал юм