дүүргэгчийн үйлдвэрт тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон