ирээдүйд түүхий эдийн цементийн үйлдвэрт төмөр зам тавих