зөөврийн хог хаягдлын дугуй боловсруулах машиныг үнээр нь